Sysmex CZ & SK
Menu

Jaderné erytrocyty – NRBC

Více než jen korekce chyb

Vzhledem k tomu, že jaderné erytrocyty (NRBC) jsou svou velikostí a jádrem podobné lymfocytům, řada hematologických analyzátorů NRBC klasifikuje nesprávně a udává chybný celkový počet leukocytů i lymfocytů.

Takové vzorky se obvykle označují pro další mikroskopický rozbor, kde je třeba počítat NRBC v krvi manuálně a početně korigovat celkový počet leukocytů a lymfocytů, což je nákladná, zdlouhavá a chybovostí zatížená procedura. Kromě toho v případě, že vzorek označen není, NRBC nemusí být detekovány a celkový počet leukocytů a lymfocytů může mít falešně zvýšenou hodnotu. Mnoho lidí v laboratoři se domnívá, že automatické měření NRBC není nic víc než korekce těchto počtů. Klinická hodnota měření NRBC však korekci celkového počtu leukocytů a lymfocytů zdaleka přesahuje.

Zvýšený počet NRBC je důsledek extrémního nárůstu erytropoetické aktivity, například při hemolytických příhodách a závažném hypoxickém stresu nebo jako výsledek hematologické malignity. Může se jednat o celou řadu leukémií a myelodysplastických syndromů a některé typy lymfomů. NRBC mohou být také přítomny při talasemiích, v případě metastází nebo přítomnosti solidních tumorů v kostní dřeni, při extramedulární hematopoéze a v jiných případech hematopoetických obtíží, jako je sepse nebo masivní krvácení. V takových situacích jejich přítomnost koreluje se závažností onemocnění. Je známo, že přetrvávání přítomnosti NRBC v periferní krvi je spojeno s nepříznivou prognózou v případě závažných hematologických i nehematologických onemocnění a kritických stavů.

Využití NRBC

Počet NRBC jako parametr mnoha našich analyzátorů se často používá u novorozenců a kojenců. NRBC u nich mohou fyziologicky nabývat vysokých hodnot – u předčasně narozených dětí to může být až 100 NRBC / 100 WBC – a používají se ke korekci počtu leukocytů (WBC). Užitečné jsou zejména u pacientů oddělení neonatologie nebo pediatrie a u pacientů soukromých pediatrických praxí.

Počty NRBC je důležité také znát u pacientů se závažnou anémií, zejména s talasemií nebo onemocněním srpkovitých erytrocytů, neboť u nich je také častý zvýšený počet NRBC. Počet NRBC je významný pro diferenciální diagnózu a může podpořit rozhodnutí u monitorováných pacientů při stanovení, zda je třeba podat transfuzi.

Počet NRBC je významný pro všechny pacienty jednotky intenzivní péče, protože jejich přítomnost může naznačovat větší riziko úmrtnosti u pacientů trpícími onemocněními vyvolávajícími hematopoetické obtíže, jako jsou závažné infekce, hypoxie nebo akutní masivní krvácení. 


Výhody automatického stanovení NRBC

Analyzátory Sysmex kavntifikují počet NRBC, který je přesný jak ve vysokých, tak nízkých hodnotách. Tato přesnost je důležitá z těchto důvodů:

U vzorků krve novorozenců a jiných vzorků s vysokým počtem NRBC je třeba korigovat počet WBC.

U vzorků krve dospělých může mít význam i velmi nízký počet NRBC.

Vzhledem k tomu, že pro detekci NRBC používáme specifickou reagencii, krvinky místo dopočtu skutečně kvantifikujeme. Počítání NRBC je rychlé, levné a je součástí všech měření našich vlajkových analyzátorů XN. U analyzátorů třídy XE, XT  se provádí pouze v případě potřeby. Počet NRBC se uvádí v % (na 100 WBC) i jako absolutní číslo # (na µl).

Využití kvantifikace NRBC v rutinních postupech

U zdravých dospělých pacientů by měl být automatický počet NRBC udávaný hematologickým analyzátorem roven nule! U pacientů, jejichž zdravotní stav není bezproblémový, je nejzásadnějším přínosem počtu NRBC vyloučení falešně vysokého počtu WBC. Falešný počet může vést k nesprávné diagnóze a léčbě, především u novorozenců se sepsí a nízkým počtem WBC. Počet NRBC lze navíc zahrnout do rutinních postupů u všech vzorků pacientů pediatrie a neonatologie. Výrazně se doporučuje také u dospělých pacientů se závažným onemocněním, protože pomůže odhalit, zda-li potřebují zvláštní pozornost a léčbu.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.