Sysmex CZ & SK
Menu

Diagnostická řešení u gynekologických nádorů – zobrazte přesně to, co je třeba vidět

Zhoubná onemocnění ženských reprodukčních orgánů se souborně označují jako gynekologické nádory. Každoročně zaznamenáme přibližně 1,4 milionu nových případů a na jejich následky umírá celosvětově okolo 700 000 žen ročně, přičemž nejčastější diagnózou je rakovina děložního čípku, endometria nebo vaječníků. [1]

Včasné odhalení gynekologických nádorů, jejich přesná diagnóza, staging i léčba hrají zásadní roli pro prognózu/výsledky a kvalitu života pacientky.

V posledních letech jsou diagnostické a chirurgické přístupy individuálnější a méně invazivní. Je to také díky zavedení koncepce sentinelových uzlin a častějšímu diagnostickému uplatňování genetických molekulárních testů, což umožňuje lepší charakterizaci a chápání karcinomu, jeho chování a agresivity, ale i rizik a prognózy u pacientky a to napomáhá volbě správné léčby.  

Nabízíme celou řadu řešení založených na špičkových technologiích využívajících poznatků molekulární biochemie k podpoře zdravotníků a pacientek v celém průběhu péče.

Detekce

Pružnější standard stagingu

V rámci léčby mnoha typů gynekologických nádorů je důležité posoudit, zda se rakovina rozšířila do lymfatických uzlin. První uzliny, do kterých se rakovinné buňky šíří s co největší pravděpodobností, se označují jako sentinelové lymfatické uzliny (SLN). Biopsie sentinelových uzlin pomáhá stanovení „stádia“ rakoviny, a tedy i případnému individuálnímu plánu léčby. Pomocí magnetického lokalizačního systému Sentimag® – Magtrace® lze SLN účinně identifikovat a vyhnout se přitom potížím spojeným s radioaktivními materiály. [2–3]

Postup

K identifikaci SLN při operaci operující vstříkne v blízkosti karcinomu malé množství (maximálně pouhé 2 ml) kontrastní látky Magtrace®. Poté kontrastní látka Magtrace® protéká lymfatickým systémem a „označí“ SLN.

Injekci lze aplikovat 30 dní před operací nebo přímo na operačním sále po podání anestezie. Při operativním zákroku operatér používá k identifikaci označených SLN sondu Sentimag®, přičemž se uzliny odstraní a zasílají k analýze do patologické laboratoře.

Přínosy

Kontrastní látka Magtrace® je zavedená technika, která byla použita při více než 65 000 operativních zákrocích po celém světě. Vzhledem k tomu, že ji lze aplikovat v 30denním okně, umožňuje větší flexibilitu a je praktičtější jak pro pacienty, tak pro lékaře.

Endomag®, Sentimag® a Magseed® jsou registrované ochranné známky Evropské unie Endomagnetics Ltd 

Magtrace® je registrovaná ochranná známka Endomagnetics Ltd ve Spojeném království

Produktová stránka Sentimag® - Magtrace®
Diagnostika

Diagnostika rakoviny pomocí metody OSNA

Staging karcinomu je krok, v rámci kterého se určuje typ a rozsah léčby pacienta. Nezbytnou součástí tohoto procesu je vyhodnocení stavu uzlin.

Stránka produktu OSNA
Léčba

Rakovina vaječníků se obvykle odhalí v pozdějším stádiu a je hlavní příčinou úmrtí na následky gynekologických nádorů. Léčba tohoto typu rakoviny se v posledních 30 letech zdokonalila díky lepším chirurgickým přístupům a větší dostupnosti chemoterapeutik. To platí zejména díky zavedení léčiv na bázi platiny a nověji také díky používání taxanů. Navzdory těmto zdokonalením až 30 % pacientek nevykazuje klinickou remisi a u většiny žen nakonec dochází k relapsu, zpravidla s nevyléčitelnou chorobou. [4] Účinný chirurgický zákrok a léčba choroby v raném stádiu sice vedou k lepšímu přežití, avšak není možné předem stanovit, u které pacientky dojde při chemoterapii nebo po ní k rozvoji a u které k relapsu. Tato prognóza je nezbytná, protože u rezistentních pacientek lze aplikovat různé kombinace léčby [4] včetně moderní biologické léčby.

Rozvoj genetických testů umožňuje lepší charakteristiku a chápání karcinomu vaječníků, jeho chování a agresivity, ale také rizika a prognózy u pacientky, a přispívá tudíž i k výběru správného léčebného postupu.  

Zárodečné mutace genů BRCA1 a BRCA2 zvyšují celoživotní riziko karcinomu vaječníků. Jedná se o dominantní a nejlépe charakterizované genetické rizikové faktory, které u tohoto onemocnění doposud identifikujeme. BRCA1 a BRCA2 se vyskytují v téměř polovině všech rodin s nejméně dvěma případy rakoviny vaječníků. Vzhledem k tomu, že geny BRCA1 a BRCA2 kódují proteiny účastnící se opravy DNY, jsou tumory se změnami jakéhokoli z těchto genů obzvláště citlivé na specifické protinádorové látky, které mají za následek poškození DNA. [5]

Spolehlivé posouzení stavu mutace tumoru je rozhodující při výběru onkologických pacientek, u nichž je vhodná biologická léčba. K prozkoumání těchto genetických změn onkologové mohou využívat celou řadu molekulárních genetických testů, které jim mohou pomoci v rozhodování o individuální léčbě. Přesná diagnostika je zásadní pro volbu správného typu léčby ve správný čas u správné onkologické pacientky.

Molekulární testy pro výběr typu léčby

Patologové a kliničtí lékaři používají sondy CytoCell FISH (fluorescenční hybridizace in situ) k zacílení genů MET, ROS1, CHD5, TOP2A a ZNF217 a lepšímu chápání chování/agresivity tumoru, a tudíž i ke stanovení prognózy.

Navštivte stránky CytoCell

BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, ATM, ATR a NF1 patří k nejčastějším genům se zárodečnými a somatickými mutacemi, jež vedou k patogenezi rakoviny vaječníků a lze je zkoumat pomocí sekvenčních testů nové generace (NGS). Řešením společnosti Sysmex, které podporuje charakterizaci celkové genomové mapy rakoviny vaječníků, je Panel karcinomu vaječníků SureSeqTM.

Navštivte stránky SureSeq Stáhnout brožuru

 

Odkazy

  1. Sung H, et al. (2021) Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. PMID: 33538338

  2. Rzepka et al. (2014): Sentinel lymph node identification using a magnetic tracer for endometrial cancer: A pilot study. J Clin Oncol 32, 2014 (suppl; abstr e16550)

  3. Jedryka MA, Klimczak P, Kryszpin M, et al. (2020): Superparamagnetic iron oxide: a novel tracer for sentinel lymph node detection in vulvar cancer. Int J Gynecol Cancer, doi:10.1136/ ijgc-2020-001458

  4. Helleman J. et al., (2006) Molecular profiling of platinum resistant ovarian cancer. Int J Cancer 118(8):1963-71.

  5. Radu MR et al. (2021) Ovarian Cancer: Biomarkers and Targeted Therapy. Biomedicines. Jun 18;9(6):693. doi: 10.3390/biomedicines9060693.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.