Sysmex CZ & SK
Menu

Zásady zpracování údajů společností

Na tuto stránku jste se dostali prostřednictvím odkazu, protože vás zajímalo, jak nakládáme s osobními údaji. V rámci našich informačních povinností podle čl. 12 a násl. Obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vám s potěšením poskytujeme tyto informace:

Kdo je za zpracování údajů odpovědný?

Ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů je správcem údajů

Sysmex Europe SE
Bornbarch 1
22848 Norderstedt, Německo

Další informace o naší společnosti, jejích statutárních zástupcích a dalších kontaktech najdete v sekci Imprint našich stránek na adrese.

Které z vašich osobních údajů budeme zpracovávat? A k jakým účelům?

Pokud od vás obdržíme osobní údaje, zásadně je budeme zpracovávat pouze k účelům, k nimž jsme je obdrželi nebo shromáždili.

Jedinými okolnostmi, za kterých budeme zvažovat zpracování údajů pro jiné účely, jsou relevantní požadavky čl. 6 odst. 4 GDPR. V takovém případě však samozřejmě budeme dodržovat jakékoli informační požadavky stanovené v čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 4 GDPR.

Jaký je právní rámec tohoto zpracování?

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v podstatě čl. 6 GDPR – pokud neplatí jiné, specifické legislativní požadavky. V tomto ohledu mohou být zvláště významná tato ustanovení GDPR:

  • o souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a),
  • zpracování dat při plnění smlouvy, (čl. 6 odst. 1 písmeno b),
  • zpracování dat k naplňování oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písmeno f),
  • zpracování údajů k plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písmeno c).

 

Tam, kde údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento kdykoli odvolat, i když jste nám jej udělili s účinkem do budoucnosti.

Tam, kde zpracováváme údaje pro účely naplňování oprávněného zájmu, máte jako subjekt údajů právo (s náležitým ohledem na požadavky čl. 21 GDPR) vznášet námitky proti jejich zpracování.

Jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Údaje zpracováváme na dobu nezbytně potřebnou pro příslušné účely.

Tam, kde zákon ukládá povinnost údaje uchovávat – například podle obchodního zákoníku nebo daňových předpisů – budou příslušné osobní údaje uchovány po zákonem požadovanou dobu. Po vypršení této lhůty se ujistíme, zda je další zpracování i nadále nutné. Pokud nikoli, budou údaje vymazány.

Během uchovávání máte samozřejmě právo uložené údaje kontrolovat, a pokud už důvody k jejich uchovávání pominuly, požadovat jejich vymazání nebo zúžení rozsahu jejich zpracování.

Komu jsou tyto údaje poskytovány?

Vaše osobní údaje jsou dalším subjektům poskytovány v podstatě pouze v případě, že je to nutné k plnění (s vámi uzavřené) smlouvy, pokud je takové předání povolené k naplňování oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR, pokud poskytnutí údajů požaduje zákon, či pokud jste k němu udělili souhlas.

Kde jsou údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat převážně v datových centrech na území EU. Dojde-li k jejich poskytnutí mimo Evropskou unii, přijmeme vhodná opatření ke splnění požadavků GDPR.

Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo si vyžádat informace k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Jistě pochopíte, že ke splnění takového požadavku budete muset prokázat svou totožnost.

V rozsahu stanoveném zákonem máte právo na opravu údajů, jejich vymazání či omezení zpracování.

Máte také právo vznést proti zpracování svých osobních údajů námitku, a to v rozsahu povoleném zákonem. Máte také právo na přenositelnost svých  údajů.

Dále máte právo podat námitku (jak je uvedeno v čl. 21 odstavci 1 a 2 GDPR) vůči zpracování svých osobních údajů k přímému marketingu, zejména pokud je prováděno k naplňování oprávněného zájmu zpracovatele.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

V rámci naší společnosti jsme určili pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete jej kontaktovat poštou nebo emailem takto:

Sysmex Europe SE
Data Protection Officer
Bornbarch 1
22848 Norderstedt, Německo
Email: dataprotection@sysmex-europe.com

Právo na odvolání

Ohledně zpracování svých osobních údajů máte právo se odvolat ke kontrolnímu orgánu.

Informace ke dni: 31.7.2018.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.